Kunst in kamers

Kunst gebruiken als middel om dichter tot jezelf te komen en meer inzicht te krijgen in de eigen situatie. Met het project ‘Kunst in kamers’ probeert KINA hier op in te spelen!

Kunst in kamers

De voorbije jaren richtte KINA zich, aan de hand van verschillende projecten ‘kunst in kamers’ op de link tussen ‘socio culturele participatie’ en ‘Kunst‘.

Het zijn projecten waarbij KINA via het aanbieden van kunst, mensen in crisisopvang tracht aan te zetten tot reflectie en handeling. Het moet mensen in hun denken uit de muren van hun kamer halen. ‘Kunst in Kamers’ wil het hokje waarin mensen denken doorbreken, en hen een ruimere visie geven om zo te komen tot een versterking van het eigen oplossend vermogen. Dit vermogen vormt de sleutel tot maatschappelijke re-integratie en preventie voor een herhaalde opvang in de crisisbedden.

Binnen dit project hebben we enerzijds samengewerkt met verschillende kunstenaars die vanuit hun beleving met en inleving in de crisisopvang hun werken realiseerden. Anderzijds hebben we cliënten zelf de mogelijkheid geboden om via een dagbesteding creatief aan de slag te gaan met hun ideeën, gevoelens en problemen.

Een mooie samenwerking met kunstenaars

Alle kunstwerken die verwezenlijkt werden in onze noodbedden, werden ter beschikking gesteld van onze leden-OCMW’s. Zo eindigt dit verhaal niet bij de deuren van de noodbedden, maar kunnen ook cliënten bij hun bezoek aan het OCMW gebouw in onze regio de werken en hun verhaal verder ervaren.

Onze cliënten aan het werk

Culturele uitsluiting bij mensen in armoede

Kunst wordt vaak beschouwd als overbodig, als luxe en als onnuttige besteding van overheidsgeld. Sinds het Algemeen Verslag over de Armoede van 1994, is echter duidelijk dat mensen die in de onderste lagen van de samenleving leven, culturele uitsluiting één van de belangrijkste problemen van armoede vinden.

De populatie binnen de noodbedden kan als prioritaire doelgroep worden beschouwd omwille van de ontoereikendheid van bestaansmiddelen om zelfstandig in de uitbouw van een sociaal netwerk en de ontwikkeling van cultureel kapitaal te kunnen voorzien. Door opname in de noodbedden zijn zij nog meer dan tevoren geïsoleerd van sociale contacten, van deelname aan culturele evenementen en cultuurproducten, van deelname aan vrijetijdsactiviteiten.

Kunst als (hulp)middel tot maatschappelijke integratie

Moeten mensen in de crisisopvang gedepriveerd blijven van kunst of van enige schoonheid? Kunst kan juist o.w.v. de confrontatie met een alternatief denkkader zorgen voor zelfreflectie en een heel nieuw licht werpen op de eigen (crisis)situatie. Cultuurparticipatie zou volgens Blokland (1992) de keuzemogelijkheid en bijgevolg de individuele autonomie van individuen vergroten doordat ze op die manier met alternatieven worden geconfronteerd (BLOKLAND, H., (1992), Een politieke theorie over kunst en cultuur in de verzorgingsstaat, In: Diels, D., Schoonheid, smaak en welbehagen. Opstellen over kunst en culturele politiek. Antwerpen: Dedalus). Het heeft een positieve impact op de persoonlijke ontwikkeling van participanten (MATARASSO, F., (1997), Use or ornament? The social impact of participation in the arts. London: Comedia; MATARASSO, F., (1998), Poverty and Oysters. The social impact of local development in Portsmouth. London: Comedia). Kunst zet, zelfs als we het niet begrijpen, aan tot reflectie. Het is juist die reflectie die een eerste stap vormt in het zoeken van een oplossing voor de crisissituatie.

‘Kunst in Kamers’ wil door het aanbieden van kunst, mensen in hun denken uit de muren van hun kamer halen. De naam duidt op een tegenstelling, want Kunst doet alle moeite om het dogmatisch hokjesdenken te doorbreken. ‘Kunst in Kamers’ wil dan ook het hokje waarin mensen denken doorbreken, en hen een ruimere visie geven.

Een creatief therapeutisch project in de crisisopvang

Met subsidiëring vanuit de Provincie Antwerpen heeft KINA onder begeleiding van kunstenares Manon Velthuizen kunnen genieten van een creatief therapeutisch project in haar crisisopvang. Vanuit het idee van empowerment, willen we door het aanbieden van stimulansen tot verhoging van het sociale en culturele kapitaal van de cliënten, komen tot een versterking van het eigen oplossend vermogen van de cliënten. Dit vormt de sleutel tot maatschappelijke integratie en preventie voor een herhaalde opvang in de crisisbedden. Een eerst stap in crisisinterventie is namelijk steeds het komen tot een realistische visie van de betrokkene op zijn eigen probleemsituatie. Realistische visies houden steeds de nood aan een referentiekader in. De ernst en de omvang van een probleem kunnen in gewicht slechts afgewogen worden tegen een referentiekader, bestaande uit de persoonlijke leefwereld van de cliënt. Eenzelfde gebeurtenis kan door verschillende personen heel anders geïnterpreteerd worden, afhankelijk van hun referentiekader. Vermoedelijk zullen personen met een groter referentiekader en dus groter cultureel kapitaal, gebeurtenissen sneller in hun juiste perspectief zien. Daarnaast zullen deze personen door kennis van alternatieven die niet onmiddellijk betrekking hebben op hun eigen leefwereld, meer mogelijkheden zien om hun leven op een nieuwe, andere manier vorm te geven. Tevens zullen mensen met een hoger cultureel kapitaal ook sneller de mogelijkheden die hen vanuit hun omgeving worden aangereikt, kunnen benutten. Ten gaat het om een zinvolle dagactiviteit waar ze trots op kunnen zijn, en is het tevens een kanaal om bepaalde gevoelens op een positieve manier te verwerken.

Het project resulteerde in een reizende tentoonstelling waarbij alle kunstwerken tijdelijk werden tentoongesteld bij alle leden-OCMW. Een prachtig resultaat!

KINA heeft nadien geprobeerd via verschillende kanalen andere subsidiëring te bekomen om dit project opnieuw op te starten. Tot op heden echter zonder gunstig resultaat…

KINA pv. is op zoek naar geëngageerde kunstenaars...

Ben je ook overtuigd van het nut van kunst voor mensen die momenteel geen aansluiting vinden bij de maatschappij? Ben je creatief ? Ben jij een geëngageerd (amateur-)kunstenaar? Zet je je graag in voor een sociaal project? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bezorg ons een voorstel, een schets, een foto, wat uitleg,… over hoe jij het project ziet gerealiseerd worden. We kijken uit naar jouw creatief voorstel!

Bezorg ons jouw creatief voorstel!