Lokaal Sociaal Beleid

KINA heeft een team van stafmedewerkers die lokale besturen kunnen ondersteunen bij hun regierol omtrent lokaal sociaal beleid.

Sociale grondrechten voor iedereen

Decreet lokaal sociaal beleid

Het Lokaal Sociaal Beleid wordt omschreven in het decreet Lokaal Sociaal Beleid 9 februari 2018 als “het geheel van de beleidsbepaling en de acties van een of meer lokale besturen en van de acties van lokale actoren, om de maximale toegang van elke burger tot de rechten, vermeld in artikel 23 en artikel 24, § 3, van de Grondwet, te verzekeren.” In andere woorden: het zijn alle acties die lokale besturen ondernemen om de sociale grondrechten voor elke burger te realiseren en de toegankelijkheid tot hulp- en dienstverlening te optimaliseren. Dit vraagt een bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Hierin voorziet de Vlaamse overheid een grote rol voor de lokale besturen.

4 hoofdpijlers

 • Lokaal Sociaal Beleid als onderdeel van de meerjarenplanning van het lokaal bestuur.
 • Regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening.
 • Toegankelijke hulp- en dienstverlening bevorderen en onderbescherming aanpakken.
 • Vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening.

Vertaling in Vlaamse Beleidsprioriteiten

De Vlaamse beleidsprioriteiten zijn een concrete vertaling van het decreet.

 • Lokale besturen nemen een regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid
 • Lokale besturen realiseren de functies en werkingsprinicpes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal
 • Lokale besturen nemen maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren

Uitwerken van projecten en acties binnen verschillende thema’s op maat van het lokaal bestuur

Een stafmedewerker van KINA kan het lokaal bestuur ondersteunen bij hun (regie)rol m.b.t. de verwezenlijking van de 4 hoofdpijlers van het decreet lokaal sociaal beleid. Deze ondersteuning gebeurt op basis van de concrete noden en behoeften van een individueel bestuur, om op maat van dat bestuur, én volgens de dynamiek van de organisatie een goed aanbod uit te werken.

Lokaal sociaal beleid is heel breed. Ondersteuning kan zich situeren binnen verschillende thema’s, zoals:

Groepsgerichte vormingen en workshops

Ten slotte worden er ook groepsgerichte activiteiten aangeboden voor al onze leden-OCMW’s. Hierbij wordt er voornamelijk een aanbod ontwikkeld waar er leemtes zijn in het werkveld. Het betreft hier voornamelijk activiteiten van ‘vormende’ aard. Voor deze activiteiten krijgen alle deelnemers telkens een vormingsattest uitgereikt. Voorbeelden van ondersteuning naar aanleiding van nieuwe actuele ontwikkelingen in het werkveld zijn:

 • het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018
 • het decreet lokaal lestuur van 22 december 2017
 • de beleids- en beheerscyclus
 • het decreet planlastvermindering van 15 juli 2011
 • het decreet preventieve gezinsondersteuning van 20 november 2013

Enkele actuele projecten in de kijker…

Contactpersoon

Team Lokaal Sociaal Beleid en Kwaliteitszorg

Vakgebied Kwaliteitszorg en Lokaal sociaal beleid
E-mail lokaalsociaalbeleid@kina.be

Vragen of hulp nodig bij het lokaal sociaal beleid van jouw bestuur?

Heb je na het lezen van bovenstaande  de indruk gekregen dat KINA een meerwaarde kan betekenen voor jouw bestuur inzake het lokaal sociaal beleid? Heb je nog een vraag voor onze stafmedewerkers over lokaal sociaal beleid en/of ben je geïnteresseerd in ondersteuning en begeleiding op maat van jouw bestuur? Of ben je opzoek naar een geschikte vorming of workshop op vlak van sociaal beleid?

Onze stafmedewerkers staan voor je klaar!

 

Contacteer ons!