Rechtshulp

Juridische kwesties kunnen vaak erg complex zijn door de vele rechtsregels. De juristen van KINA bieden op vraag van het lokaal bestuur professionele ondersteuning aan inwoners en sociale diensten van de aangesloten OCMW’s!

Juridisch advies op maat

Stijgende nood aan juridische ondersteuning

Er bestaan bijzonder veel rechtsmateries die erg gedetailleerd zijn en vaak complexe rechtsregels hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verbintenissenrecht, huurrecht, strafrecht, fiscaal recht, erfrecht, familierecht,… . Soms komen mensen in conflict met elkaar, of wijzigen de levensomstandigheden van een persoon, en dienen de juiste rechtsregels toegepast te worden om deze kwesties op te lossen. Ondersteuning van een jurist om rechten en plichten in kaart te brengen en te wijzen op de te ondernemen stappen is vaak wenselijk.

D e juristen van KINA zorgen voor een gepaste begeleiding bij de toepassing van deze rechtsregels of rechtspraak, en wijzen erop tot welk resultaat dit leidt. Op die manier proberen ze duidelijkheid te creëren in moeilijke dossiers en het geschil op minnelijke wijze mee op te lossen.

Ondersteuning op maat

De juristen van KINA kunnen ondersteuning bieden op verschillende manieren:
 • inzicht geven in de rechten en plichten van de cliënt of (de dienst van) het OCMW;
 • contact opnemen en bemiddelen met de tegenpartij;
 • contracten nakijken;
 • brieven opmaken;
 • verzoekschriften en/of bezwaarschriften opstellen (vb. voor het vredegerecht);
 • standaardovereenkomsten opmaken (bv. inzake omgangsregeling kinderen);
 • doorverwijzen naar een (pro deo-) advocaat of naar andere bevoegde en gespecialiseerde instanties;
 • modeldocumenten opstellen voor gebruik binnen de OCMW-werking;
 • nieuwe regelgeving opvolgen en terugkoppelen naar het OCMW (bv. wetswijzigingen omtrent minvermogenden);

Of het nu gaat om een vraag rond echtscheidingen, onderhoudsgelden, huurgeschillen, financiële problemen, erfrechtelijke kwesties, verbintenisrecht, gerechtelijke procedures, … . Onze juristen proberen telkens op maat en op vraag van de cliënt of het OCMW mee te zoeken naar een geschikte oplossing. Indien nodig wordt er mee bekeken welke meer gespecialiseerde ondersteuning er nodig is.

De jurist mag daarentegen burgers niet vertegenwoordigen voor een rechtbank.

De doelgroep

De juristen van KINA kunnen op vraag van het Lokaal Bestuur ingeschakeld worden voor:

 • De inwoners van de gemeente die op een laagdrempelige manier een beroep willen doen op de bijstand van een jurist.
 • Ondersteuning t.a.v. de interne diensten van het OCMW. Hierbij gaat het in hoofdzaak om bijstand die verleend wordt aan de sociale dienst van het OCMW. De medewerkers van het OCMW kunnen bij de stafmedewerker van KINA terecht met juridische vragen die opduiken bij lopende dossiers.
Concreet kunnen de juristen vragen beantwoorden en advies geven inzake kwesties zoals:
 • echtscheidingen;
 • onderhoudsgelden;
 • huurgeschillen;
 • financiële problemen;
 • erfrechtelijke kwesties;
 • verbintenissenrecht;
 • gerechtelijke procedures;
 • … .

Contactpersoon

Team Rechtshulp

Vakgebied Rechtshulp
E-mail rechtshulp@kina.be

Ondersteuning in rechtshulp voor jouw bestuur en cliënten?

In 2021 behandelden de juristen van KINA meer dan 200 dossiers rechtshulp. De vraag naar ondersteuning blijft toenemen. Zowel voor ondersteuning t.a.v. het lokale bestuur, als rechtstreeks t.a.v. de cliënten.

Komen op jouw bestuur veel cliënten aankloppen met vragen over juridische geschillen? Heerst er taakbelasting op jouw dienst omwille van complexe juridische materies?

Wij kijken er naar uit om jouw bestuur verder te helpen!

Contacteer ons hier!