Statuten KINA

Net zoals andere verenigingen organisaties, beschikt Welzijnsvereniging p.v. over statuten die regels van de vereniging bepalen en die openbaar geraadpleegd kunnen worden.

De grondwet van de vereniging

De statuten beschrijven de rechten en plichten van de leden en van het bestuursorgaan, hoe de structuur van de vereniging eruit ziet, wie er lid kan worden, hoe je kan toetreden en uittreden, … In het kort bepalen de statuten wat kan, mag en moet. Er zijn ook een aantal zaken die bij wet verplicht moeten worden opgenomen in de statuten.

Iedere vereniging is verplicht om de statuten te publiceren in het staatsblad, waarna het openbaar raadpleegbaar en afdwingbaar is ten aanzien van derden.

Onze laatste statutenwijziging werd goedgekeurd door Algemene Vergadering dd. 22/12/2019 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 28/01/2022.

Documenten