Zorgboerderij KINA

Onze zorgboerderij in Boechout biedt alternatieve noodopvang gekoppeld aan een activeringstraject binnen ons landbouwbedrijf.

Een verblijf op onze zorgboerderij

Context

Rust, natuur, structuur, activatie, empowerment, … een aantal kernwoorden binnen de werking van onze zorgboerderij.

Hulpverleners worden vaak geconfronteerd met personen die geen aansluiting vinden bij de maatschappij. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Meestal is het zelfs een combinatie van redenen, waardoor de structuur in hun leven zoek is. Er wordt vooreerst een oplossing gezocht binnen de reguliere hulpverlening. Maar, hier stoot men al snel op (te) lange wachtlijsten. Een situatie lijkt vaak uitzichtloos en de problematieken worden prangender, waardoor dit zich vaak ontpopt tot een psycho-sociale crisissituatie. Hulpverleners die geconfronteerd worden met personen in die zich in zo’n situatie bevinden, kunnen hiervoor terecht bij onze
Crisisopvang.

Wanneer personen behoefte hebben aan een opvang en begeleiding voor langere duur, past dit niet binnen de woelige omgeving van een crisisopvang. Daarom wil KINA voor hen een alternatieve opvangmogelijkheid aanbieden in een rustige leefomgeving met aandacht voor een actieve begeleiding, een nuttige dagbesteding, activering, respect, samenleven en re-integratie.

Doelgroep

Onze zorgboerderij staat open voor een ruime doelgroep van cliënten van onze OCMW’s, die voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Alleenstaanden (9 kamers) of koppel (1 kamer)
  • Meerderjarig (+18 jaar)
  • Legaal verblijven in België
  • Zelfredzaam
  • Geen zware medische zorgnoden
  • Geen actieve verslavingsproblematiek
  • Bereidheid voor activering en integratie

Zorgverblijf

Tijdens het intakegesprek wordt er bekeken of er een match is tussen het profiel van de cliënt en de insteek van het project. Wanneer deze match er is, kan er een verblijf op de zorgboerderij worden opgestart of kan de cliënt op de wachtlijst voor een verblijf op de zorgboerderij geplaatst worden. De zorgboerderij is een plek voor mensen (volwassenen) die moeilijk aansluiting vinden bij de maatschappij en daardoor hun leven niet meer op orde hebben. Met het project van de zorgboerderij willen we deze mensen onttrekken uit hun woelige omgeving, en hen in eerste instantie een plaats bieden waar ze tot rust mogen komen. Ter plaatse wordt er daarom ook voorzien in alle basisbehoeften (onderdak, hygiëne, voeding). Rust betekent in deze context tevens een plek dicht bij de natuur, maar ook een plaats waar ingezet zal worden op structuur. Dit doen we door een intensief activeringstraject met de zorggast op te starten. Ze moeten opnieuw leren tot een gepaste dagindeling te komen, te beginnen bij het opstaan, inzetten op regelmatige en gezonde voeding, een zinvolle dagbesteding en voldoende rust.

Op deze manier hopen we zorggasten gedurende een periode van vier tot zes maanden meer eigenwaarde bij te brengen om krachtiger in het leven te kunnen staan en een betere re-integratie in de maatschappij mogelijk te maken. Empowerment en actieve participatie zijn de kernbegrippen van het concept.

Gedurende het gehele verblijf blijven de cliënten vallen onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het bevoegde OCMW. Het OCMW zorgt voor de gepaste begeleiding van de cliënt en blijft verantwoordelijk voor het algemene hulpverleningstraject.

Landbouw in het teken van activering

In het kader van de zinvolle dagbesteding wordt er een actieve participatie verwacht door deelname aan het leven op de boerderij, rekening houdend met de mogelijkheden van de individuele zorggast. We brengen welzijn, natuur, tuinbouw en activering met elkaar in verbinding. Hiervoor heeft KINA een landbouwbedrijf opgericht. Op onze omliggende gronden van +/- 1,5ha grond wordt er (experimenteel) aan groenten- en fruitteelt gedaan. Er wordt bewust gekozen om zo weinig mogelijk machinaal te werk te gaan, en zoveel mogelijk ‘de handen in de grond’ te steken. Tevens vanuit de insteek dat natuur een helend effect kan hebben en mensen tot rust kan brengen.

Landbouw is dus een middel om te kunnen voorzien in een zinvolle dagbesteding van onze zorggasten.

Er wordt stapsgewijs gestreefd naar meer variatie in de teelten en oogsten. Ook specialere projecten worden er in ondergebracht. Zo heeft KINA in de lente van 2021, met de steun van CERA, een wijngaard aangelegd. Maar liefst 400 witte wijnranken en 100 rode wijnranken zullen de komende 4 jaar verder groeien tot we kunnen overgaan tot onze eerste, grote oogst. Daarnaast wil KINA nog investeren in de aanplanting van heel wat fruitbomen. Onder de vorm van verticaal tuinieren, kan dit een mooie natuurlijke afscheiding vormen. Ten slotte wordt er ook nog gedroomd over het houden van schapen in het kader van begrazing op onze domeinen en mogelijks ook andere domeinen in de Molenbeekvallei. Een testproject zorgde alvast voor een zeer positieve beleving voor medewerkers, zorggasten en de hele buurt.

We zijn zelf benieuwd welke mogelijkheden de toekomst nog kan bieden. En dit telkens in het teken van onze zorggast en de positieve integratie van ons project in de (ruimere) buurt.

Een actieve vrijwilligerswerking

Actief burgerschap

Als welzijnsvereniging is het haast ondenkbaar om zonder vrijwilligers te werken. Zo laat KINA zich omringen door vrijwilligers om het project van de zorgboerderij te versterken en mogelijk te maken. Hun vaardigheden en achtergronden zijn een meerwaarde voor de organisatie. Mensen die vanuit hun professionele ervaringen in hun vrije tijd specifieke vaardigheden aanbieden, buurtbewoners die zich betrokken voelen, mensen die vroeger al geholpen zijn en anderen graag verder helpen. Kortom, een diversiteit van inzet ten voordele van onze meest kwetsbaren. En, dit in het licht van een visie van actief burgerschap.

Ondersteunende rol

Vrijwilligers vervangen in geen enkel opzicht onze professionele krachten, maar zijn er juist om in het verlengde van de medewerkers, de dagelijkse activiteiten binnen onze dienst te ondersteunen en te versterken in het teken van de zorggasten. Door de ondersteunende rol van vrijwilligers kunnen we beter inzetten op de ontwikkeling van vaardigheden en talenten van zorggasten, waardoor hun zelfredzaamheid ook vergroot. Hierdoor ontdekken zorggasten (opnieuw) hun kwaliteiten en eigenwaarde. Stap voor stap worden ze gereactiveerd in de samenleving met het oog op een spoedige en geslaagde re-integratie.

Nieuwe vrijwilligers welkom

Het project van de zorgboerderij is nog in volle ontwikkeling. Ondertussen kunnen we al rekenen op de inzet van heel wat vrijwilligers. Zo mooi om te zien hoe zij zich wekelijks met volle motivatie inzetten voor het project.

KINA is echter nog op zoek naar bijkomende vrijwilligers. Zoek jij een project waar jouw inzet een grote meerwaarde is voor de meest kwetsbaren in de samenleving? Dan kijken wij er naar uit om met jou kennis te maken!

Ontdek hier onze vacature!

De historiek achter de boerderij…

Contactpersoon

Team Zorgboerderij

Vakgebied Zorgboerderij
E-mail boerderij@kina.be

Een project in groei

Heb jij een warm hart voor de sociale sector? Wil jij een opstartend project voor maatschappelijk kwetsbare personen een boost geven?
Geef ons dat duwtje in de rug om dit mogelijk te maken!

Steun ons project!