Sociale Economie

Door het coördineren van samenwerking tussen lokale besturen, zet KINA in op een ondersteuning en uitbouw van sociale economie op lokaal en regionaal niveau.

KINA als regisseur sociale economie

Regisseur sociale economie

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van sociale economie. In hun rol van regisseur ontwikkelen de lokale besturen een visie op hoe de sociale economie lokaal vorm moet krijgen. Ze stimuleren en ondersteunen daarbij samenwerking binnen de sociale economie sector en tussen de sociale en reguliere economie.

Om deze regierol op te nemen, kunnen lokale besturen de handen in elkaar slaan. Zo treedt welzijnsvereniging KINA p.v. sinds 2014 op als regisseur sociale economie voor heel wat lokale besturen van haar werkingsgebied.

Vanuit de regierol sociale economie wil KINA het werkveld binnen sociale economie mee vormgeven, samenwerking stimuleren, kennis delen en meer tewerkstelling creëren voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit te verwezenlijken wordt er vertrokken vanuit een open partnerschap tussen de deelnemende lokale besturen.

Meerjarenplan 2020-2025 als vertrekpunt

Inhoudelijk krijgen de steden en gemeenten een grote vrijheid om de regierol in te vullen. De Vlaamse overheid legt drie verplichte jaarlijkse acties op:

  • de netwerking op het grondgebied stimuleren
  • de lokale sociale economie verder uitbouwen
  • het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen

Deze drie doelstellingen werden als basis opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 van de regierol sociale economie. Daarenboven bleek uit de laatste bevraging bij de deelnemende lokale besturen dat er een grote nood ervaren werd aan duidelijke kennis en expertise. Dit krijgt tevens gepaste aandacht in het lopende meerjarenplan.

Meer weten over Regierol Sociale economie?

Naar een regierol sociale economie én werk

Verbreding regierol

Op 29 april 2022 keurde de Vlaamse Regering de verbreding van de huidige regierol naar sociale economie én werk goed. Hiermee wordt de lokale regierol uitgebreid tot het breder lokaal werkgelegenheidsbeleid.

De regisseurs sociale economie krijgen daarbij een coördinerende, netwerkende en beleidsvoorbereidende rol toebedeeld voor het sociale economie én werk, en worden daarin ondersteund door de Vlaamse overheid.

Nieuwe oproep 2023-2025

Dit heeft nieuwe inhoudelijke en financiële criteria tot gevolg én vervolgens een nieuwe oproep voor 2023-2025. In deze nieuwe oproep worden er 4 Vlaamse beleidsprioriteiten naar voren geschoven:

  1. het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen;
  2. de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen;
  3. het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen;
  4. de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen

Aangezien het om een open oproep met nieuwe criteria gaat, moeten alle mogelijke begunstigden- zowel de nieuwe als de bestaande of veranderde lokale regieverbanden – een aanvraag indienen. Ook KINA moet, via een aanpassing van de meerjarenplanning, een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor de periode 2023-2025, met als uiterlijke indieningsdatum 15 januari 2023.

Heb je nog vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer ons hier!

Sociale economie is meer dan je denkt…

Naast het samenwerkingsverband voor de “regierol sociale economie” ontwikkelt KINA nog andere activiteiten en projecten die als doelstelling hebben om de sociale economie te ondersteunen. Voor die activiteiten richt KINA zich tot alle 28 leden-OCMW!

Nieuwsgierig welke projecten en partnerschappen rond sociale economie KINA allemaal coördineert? Ontdek het hier!

Contactpersoon

Team Sociale Economie

Vakgebied Sociale economie
E-mail socialeeconomie@kina.be

Samen bouwen aan een sterk lokaal en regionaal sociale economie beleid

Wil jouw bestuur mee de schouders zetten onder een sterk sociaal economie beleid? Wil je graag aansluiten bij ons samenwerkingsverband? Of heb je interesse in één van onze projecten? Wij horen het graag!

Contacteer ons!